E-mail marketing

Słownik pojęć

A

 

Adresat

Subskrybent, odbiorca – osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

Adresy testowe

Typ listy subskrybentów, zawierającej tylko testowe adresy e-mail.

 

B

 

Baza adresów e-mail

Baza danych na temat subskrybentów zawierająca przede wszystkim adresy e-mail konkretnych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie komunikacji e-mail; może zawierać też inne dane, np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.

Blacklista nadawców

Lista zawierająca nadawców, których wiadomości e-mail nie są akceptowane przez dostawców skrzynek pocztowych, takich jak: Onet, WP, czy Gmail; z reguły, na czarnej liście znajdują się nadawcy niepożądanych wiadomości e-mail, którzy zostali zablokowani.

Blacklista odbiorców

Czarna lista odbiorców – lista adresów e-mail, które nigdy nie otrzymają wiadomości e-mail i już nigdy nie będą mogły zapisać się na listę subskrybentów; mogą to być adresy e-mail subskrybentów, którzy m.in.: wypisali się z listy, zgłosili skargę na otrzymywane wiadomości, lub których skrzynka pocztowa nie istnieje.

 

C

 

Cecha subskrybenta

Cecha demograficzna lub behawioralna przypisana do subskrybenta; może to być np. data urodzenia, zainteresowanie określonym produktem, adres fizyczny; służy do grupowania listy subskrybentów w segmenty; w zależności od ich charakteru, istnieją różne rodzaje cech subskrybenta.

Click-Through Rate

Wskaźnik kliknięć – jeden ze wskaźników efektywności komunikacji przy użyciu wiadomości e-mail; wyliczany jako procent liczby wszystkich zarejestrowanych kliknięć w stosunku do ilości wiadomości dostarczonych subskrybentom.

Closed-loop opt-in

Subskrypcja z potwierdzeniem – model zapisu do listy subskrybentów, wymagający dodatkowego potwierdzenia wyrażonej wcześniej, dobrowolnie i świadomie przez subskrybenta zgody; dodatkowe potwierdzenie uzyskiwane jest poprzez przesłanie na podany adres e-mail wiadomości potwierdzającej chęć subskrypcji, zawierającej link potwierdzający; Podany adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów wyłącznie po kliknięciu w unikalny link potwierdzający. To dodatkowe potwierdzenie weryfikuje jednocześnie, że do listy subskrybentów faktycznie zapisał się właściciel podanego adresu e-mail.

Confirmed opt-in

Zobacz double opt-in.
Wyjątek: niektórzy określają confirmed opt-in, jako model zapisu do listy subskrybentów, identyczny jak single opt-in, z tą różnicą, że subskrybentowi natychmiastowo po zapisaniu wysyłana jest wiadomość e-mail, zawierająca informację o rodzaju zamówionego newslettera i posiadająca wyraźnie zaznaczoną możliwość cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera lub korzystanie z danej usługi. Jest to zatem single opt-in, wraz z natychmiastowym potwierdzeniem ze strony nadawcy (nie odbiorcy, jak w double opt-in), że adres odbiorcy został dodany do listy. To podejście nie weryfikuje zatem, że do listy zapisał się faktyczny właściciel adresu e-mail.

Confirmed subscription

Zobacz double opt-in i wyjątek w confirmed opt-in.

Conversion rate

Wskaźnik konwersji – jeden ze wskaźników efektywności komunikacji przy użyciu wiadomości e-mail; wyliczany, jako procent liczby dokonanych zakupów po kliknięciu w linka wiadomości e-mail w stosunku do liczby tych kliknięć.

CPC

Koszt kliknięcia (ang. cost per click) – parametr określający koszt poniesiony w celu uzyskania jednego kliknięcia w dany link; obliczany poprzez dzielenie kosztów wysyłki wiadomości e-mail przez liczbę zarejestrowanych kliknięć.

CPO

Koszt zamówienia (ang. cost per order) – parametr określający koszt poniesiony w celu uzyskania jednego zakupu lub zamówienia produktu; obliczany poprzez dzielenie kosztów wysyłki wiadomości e-mail przez liczbę dokonanych zakupów/zamówień.

CTR

Wskaźnik kliknięć (ang. click-through rate) – jeden ze wskaźników efektywności komunikacji przy użyciu wiadomości e-mail; wyliczany jako procent liczby wszystkich zarejestrowanych kliknięć w stosunku do ilości wiadomości dostarczonych subskrybentom.

CTA

Wezwanie do działania (ang. call to action) – tekst lub plik graficzny, który zawiera w sobie link do dowolnej strony. Może przybrać wybraną formę, a cel stanowi zainteresowanie jak największej ilości odbiorców wiadomości e-mail. Nadawcy wykorzystują ten typ komunikatu do uzyskiwania kliknięć, a w rezultacie przekierowań na wcześniej przygotowane strony do realizacji własnych założeń e-mail marketingu.

Czarna lista nadawców

Lista niepożądanych nadawców, blacklista nadawców – lista zawierająca nadawców, których wiadomości e-mail nie są akceptowane przez dostawców skrzynek pocztowych, takich jak: Onet, WP, czy Gmail; z reguły, na czarnej liście znajdują się nadawcy niepożądanych wiadomości e-mail, którzy zostali zablokowani.

Czarna lista odbiorców

Blacklista odbiorców, lista niepożądanych odbiorców – lista adresów e-mail, które nigdy nie otrzymają wiadomości e-mail i już nigdy nie będą mogły zapisać się na listę subskrybentów; mogą to być adresy e-mail subskrybentów, którzy m.in.: wypisali się z listy, zgłosili skargę na otrzymywane wiadomości, lub których skrzynka pocztowa nie istnieje.

 

D

 

Dedykowany adres IP

Adres IP przypisany do danej usługi klienta; dedykowany adres IP pozwala zapobiegać wpływowi innych firm korzystających z danego narzędzia do e-mail marketingu na wskaźnik dostarczalności, w przeciwieństwie do dzielonego adresu IP.

Direct Marketing

Marketing bezpośredni – dziedzina marketingu polegająca na kierowaniu bezpośrednich komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych odbiorców w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi); pozwala konsumentom kupować produkty z pominięciem bezpośredniego kontaktu osobistego ze sprzedawcą, a marketerom zmierzyć reakcję konsumenta; jednym z rodzajów marketingu bezpośredniego jest e-mail marketing.

DomainKeys (DK)

Zaawansowana, niezależna od adresów IP metoda uwierzytelniania nadawcy wiadomości e-mail; jej celem jest odróżnianie wiadomości e-mail pochodzących od przestępców podszywających się pod znane firmy; oparta na asynchronicznych mechanizmach kryptograficznych, które zapewniają identyfikację i uwierzytelnienie domeny nadawcy wiadomości e-mail; rozwinęła się w DomainKeys Identified Mail.

DomainKeys Identified Mail (DKIM)

Zaawansowana, niezależna od adresów IP metoda uwierzytelniania nadawcy wiadomości e-mail; jej celem jest odróżnianie wiadomości e-mail pochodzących od przestępców podszywających się pod znane firmy; oparta na asynchronicznych mechanizmach kryptograficznych, które zapewniają identyfikację i uwierzytelnienie domeny nadawcy wiadomości e-mail; rozwinięta wersja DomainKeys.

Dostarczalność (deliverability)

Wskaźnik dostarczalności (ang. deliverability rate) – jeden ze wskaźników efektywności komunikacji e-mailowej; wyliczany jako procentowy stosunek ilości wszystkich dostarczonych wiadomości do wszystkich wiadomości wysłanych.

Double opt-in

Model zapisu do listy subskrybentów, wymagający dodatkowego potwierdzenia wyrażonej wcześniej, dobrowolnie i świadomie przez subskrybenta zgody; dodatkowe potwierdzenie uzyskiwane jest poprzez przesłanie na podany adres e-mail wiadomości potwierdzającej chęć subskrypcji, zawierającej link potwierdzający; Podany adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów wyłącznie po kliknięciu w unikalny link potwierdzający. To dodatkowe potwierdzenie weryfikuje jednocześnie, że do listy subskrybentów faktycznie zapisał się właściciel podanego adresu e-mail.

Dzielony adres IP

Adres IP dzielony przez kilku klientów w ramach jednego narzędzia do email marketingu; sprawia, że korzystający z niego klienci nawzajem wpływają na ich wskaźniki dostarczalności.

 

E

 

E-mail marketing

Forma marketingu bezpośredniego, wykorzystującą pocztę elektroniczną, jako kanał komunikacji.

E-mail potwierdzający

Wiadomość e-mail wysyłana na podany przy subskrypcji adres e-mail, zawierająca potwierdzenie deklaracji zapisu i link potwierdzający subskrypcję; używana w modelu zapisu double opt-in.

 

H

 

Header

Nagłówek – Część wiadomości e-mail zawierająca m.in. takie informacje, jak: pole Od:, pole Odpowiedz do:, odbiorcę, temat, datę wysyłki.

 

I

 

Ilość dostarczonych

Ilość wiadomości wygenerowanych przez narzędzie do e-mail marketingu, które zostały rzeczywiście dostarczone do odbiorców, po odjęciu wszystkich wiadomości, których dostarczenie nie powiodło się i z których otrzymano zwrotkę, np. z powodu przepełnienia skrzynki odbiorcy lub zamknięcia konta e-mail przez odbiorcę.

Ilość wysłanych

Ilość wiadomości wygenerowanych przez narzędzie do e-mail marketingu do odbiorców na podstawie przygotowanego szablonu.

Inbox

Skrzynka odbiorcza – folder w kliencie poczty, do którego dostarczane są nowe wiadomości e-mail.

Indywidualizacja

Indywidualizacja to przygotowanie automatycznej komunikacji na podstawie cech i zachowań subskrybentów w taki sposób, że masowa komunikacja jest odbierana, jakby była przygotowana dla konkretnej osoby i wysyłana wyłącznie we właściwym dla niej momencie; indywidualizacja możliwa jest dzięki wykorzystaniu automatycznie wyzwalanych wiadomości, personalizacji i dynamicznej treści.

ISP – Internet Service Provider

ISP, czyli dostawca usług internetowych – podmiot gospodarczy zapewniający infrastrukturę techniczną w celu udostępnienia subskrybentom m.in. skrzynek pocztowych.

 

J

 

Jednostka biznesowa

Wyodrębniona systemowo część usługi, dedykowana konkretnej działalności klienta.

 

K

 

Kanał wysyłki

Zbiór jednego lub więcej adresów IP przeznaczony do wysyłania określonego typu poczty.

Klient

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z Usługi.

Klient poczty

Program pocztowy służący do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej (np. Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows Mail, Outlook Express, Gmail, Poczta Onet).

Klikający (ang. Clickers)

Liczba unikalnych subskrybentów, którzy kliknęli przynajmniej raz w dowolny link wewnątrz wybranej wiadomości; drugie i każde kolejne kliknięcie nie są brane pod uwagę; zob. też unikalne kliknięcia.

Kliknięcia

Liczba wszystkich zarejestrowanych przez Usługę kliknięć w linki zamieszczone w wysłanych wiadomościach e-mail; pomiar realizowany za pomocą mechanizmu śledzenia kliknięć; zob. też unikalne kliknięcia oraz klikający.

Konto użytkownika

Zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu użytkownikowi; posiada unikalną nazwę (login) i hasło; klient może posiadać parę kont użytkownika o różnych poziomach dostępu do różnych jednostek biznesowych.

Koszt klikniecia

CPC (ang. cost per click) – parametr określający koszt poniesiony w celu uzyskania jednego kliknięcia w dany link; obliczany poprzez dzielenie kosztów wysyłki wiadomości e-mail przez liczbę zarejestrowanych kliknięć.

Koszt zamówienia

CPO (ang. cost per order) – parametr określający koszt poniesiony w celu uzyskania jednego zakupu lub zamówienia produktu; obliczany poprzez dzielenie kosztów wysyłki wiadomości e-mail przez liczbę dokonanych zakupów/zamówień.

 

L

 

Link potwierdzający subskrypcję

Specjalny link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym, którego kliknięcie powoduje dodanie adresu e-mail do listy subskrybentów w modelu zapisu double opt-in.

Lista mailingowa

Lista subskrybentów – lista zawierająca adresy e-mail subskrybentów.

Lista niepożądanych nadawców

Blacklista nadawców, czarna lista nadawców – lista zawierająca nadawców, których wiadomości e-mail nie są akceptowane przez dostawców skrzynek pocztowych, takich jak: Onet, WP, czy Gmail; z reguły, na czarnej liście znajdują się nadawcy niepożądanych wiadomości e-mail, którzy zostali zablokowani.

Lista niepożądanych odbiorców

Blacklista odbiorców, czarna lista odbiorców – lista adresów e-mail, które nigdy nie otrzymają wiadomości e-mail i już nigdy nie będą mogły zapisać się na listę subskrybentów; mogą to być adresy e-mail subskrybentów, którzy m.in.: wypisali się z listy, zgłosili skargę na otrzymywane wiadomości, lub których skrzynka pocztowa nie istnieje.

Lista subskrybentów

Lista zawierająca adresy e-mail subskrybentów.

Lista wykluczeń (ang. suppression file)

Lista adresów e-mail, do których nie należy wysyłać konkretnych wiadomości; np. lista wykluczeń zawierająca adresy klientów, którzy zakupili produkt A, przyda się w przypadku wysyłki wiadomości reklamującej produkt A do całej listy subskrybentów, lecz z wyłączeniem właśnie tych osób, które już zakupiły produkt A i nie byłyby więcej nim zainteresowane.

LTV

Wartość życiowa klienta (ang. lifetime value, wartość życia klienta) – średni zysk realizowany z każdego z pozyskanych odbiorców e-mail w ciągu danego okresu czasu; wskaźnik ten zmienia się w czasie; rosnący wraz z dobrym stopniem utrzymania subskrybentów; często używa się go w celu przeprowadzenia analiz porównawczych i podjęcia decyzji o kosztach wydatków na pozyskanie nowych klientów.

 

M

 

Mail User Agent (MUA)

Klient poczty – program pocztowy służący do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej (np. Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows Mail, Outlook Express, Gmail, Poczta Onet).

Mailing (wysyłka)

Działanie w ramach e-mail marketingu, polegające na przekazaniu informacji poprzez masową wysyłkę wiadomości e-mail do adresatów z listy subskrybentów.

Marketing bezpośredni (ang. direct marketing)

Dziedzina marketingu polegająca na kierowaniu bezpośrednich komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych odbiorców w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi); pozwala konsumentom kupować produkty z pominięciem bezpośredniego kontaktu osobistego ze sprzedawcą, a marketerom zmierzyć reakcję konsumenta; jednym z rodzajów marketingu bezpośredniego jest e-mail marketing.

Marketing e-mailowy (ang. e-mail marketing)

E-mail marketing – forma marketingu bezpośredniego, wykorzystującą pocztę elektroniczną, jako kanał komunikacji.

Marketing za przyzwoleniem (ang. permission marketing)

Forma marketingu odwołująca się do dobrowolnej zgody odbiorcy na otrzymywanie informacji od nadawcy; przyzwolenie musi być udzielone wyraźnie, nie może być domniemane.

 

N

 

Nagłówek (ang. header)

Część wiadomości e-mail zawierająca m.in. takie informacje, jak: pole Od:, pole Odpowiedz do:, odbiorcę, temat, datę wysyłki.

Newsletter

Rodzaj wiadomości e-mail wysyłanej jednorazowo do określonej grupy odbiorców, w określonym czasie; w odróżnieniu od wiadomości warunkowych, nie jest częścią automatycznie wyzwalanej sekwencji wiadomości.

 

O

 

Odbiorca wiadomości e-mail

Subskrybent – osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

Ograniczanie częstotliwości

Ograniczanie częstych wysyłek (ang. frequency capping) – opcja umożliwiająca określenie maksymalnej liczby wszystkich wiadomości e-mail, które mogą być wysłane do pojedynczego subskrybenta w określonym przedziale czasu; zapobiega sytuacji, w której subskrybenci mogliby otrzymać w krótkim czasie zbyt dużą liczbę wiadomości od jednego nadawcy.

Opt-in

Dobrowolne i świadome wyrażenie zgody subskrybenta na zapis na listę subskrybentów e-mail, lub inny rodzaj kontaktu (np. przez SMS); opt-in jest podstawą tak zwanego marketingu za przyzwoleniem (permission marketing); w e-mail marketingu dzieli się zasadniczo na dwa modele – single opt-in i double opt-in; przeciwieństwem opt-in jest opt-out, który w Polsce jest prawnie zabroniony.

Opt-out

Ma dwa główne znaczenia:

  1. (removal mechanism, unsubscribe mechanism) automatyczny mechanizm, dzięki któremu subskrybent może zgłosić chęć rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail od konkretnego nadawcy; najczęściej jest nim link dodawany w stopce wiadomości, prowadzący wprost do strony wypisu.
  2. sytuacja, w której umieszcza się adres e-mail na liście subskrybentów bez wyraźnej zgody subskrybenta, a następnie wysyła niezamówione wiadomości e-mail zaopatrzone w mechanizm wypisu; taka praktyka jest zabroniona w ustawodawstwie większości krajów na świecie, w tym w Polsce, a wiadomości wysyłane w ten sposób są określone jako Spam.

Otwarcia

Liczba wszystkich zarejestrowanych przez Usługę otwarć wysłanych wiadomości e-mail; pomiar realizowany za pomocą mechanizmu śledzenia otwarć; zob. też unikalne otwarcia.

 

P

 

Permission marketing

Marketing za przyzwoleniem – forma marketingu odwołująca się do dobrowolnej zgody odbiorcy na otrzymywanie informacji od nadawcy; przyzwolenie musi być udzielone wyraźnie, nie może być domniemane.

Personalizacja

Nadanie osobistych cech ogólnemu przekazowi za pomocą wcześniej uzyskanych informacji o subskrybencie; na przykład zwracanie się do odbiorcy po imieniu.

Pole „Od:”

Obowiązkowy element składowy nagłówka wiadomości e-mail, określający imię i nazwisko lub nazwę nadawcy i adres e-mail, który zostanie wyświetlony w klientach pocztowych, jako nadawca wiadomości. Jest to domyślny adres e-mail, na który zostaną wysłane odpowiedzi odbiorców, kiedy nie jest ustawiony opcjonalny nagłówek „Odpowiedz do:”.

Pole „Odpowiedz do:”

Opcjonalny element składowy nagłówka wiadomości e-mail, pozwalający nadawcy określić adres zwrotny dla odpowiedzi na wiadomość, jeśli ma być inny, niż adres nadawcy.

Powitalna wiadomość e-mail

Wiadomość e-mail wysyłana do konkretnej osoby od razu po zapisaniu się do listy subskrybentów.

 

R

 

Rezygnacja z subskrypcji

Usunięcie z listy subskrybentów – wyrażenie przez subskrybenta woli na wypisanie się z listy subskrybentów; realizowane dzięki mechanizmowi opt-out.

Rodzaje cech subskrybenta

Cechy przypisane subskrybentom dzielą się na poszczególne rodzaje; np. mogą występować rodzaje: tekstowe, liczbowe, kwotowe, oznaczające numer telefonu lub kod państwa; odpowiednie sprecyzowanie rodzaju cechy subskrybenta pozwala na precyzyjniejsze ich wykorzystanie w procesie Personalizacji, Segmentacji i Targetowania.

 

S

 

Segment subskrybentów

Grupa subskrybentów wspólnie spełniająca zestaw określonych warunków.

Segmentacja

Definiowanie segmentu subskrybentów poprzez określenie warunków, które wspólnie spełniają; pozwala na wysłanie wiadomości e-mail do precyzyjnie wybranej grupy docelowej (Targetowanie), co znacząco podnosi wskaźniki efektywności kampanii e-mailingowych.

Sender Policy Framework (SPF)

Metoda uwierzytelniania nadawcy wiadomości e-mail oparta na adresach IP; jej celem jest odróżnianie wiadomości e-mail pochodzących od przestępców podszywających się pod znane firmy; jej rozwinięciem jest SenderID.

SenderID

Metoda uwierzytelniania pochodzenia wiadomości e-mail wprowadzona przez Microsoft i oparta na adresach IP; jej celem jest odróżnianie wiadomości e-mail pochodzących od przestępców podszywających się pod znane firmy; rozwinięcie standardu SPF.

Single opt-in

Subskrypcja bez potwierdzenia – model zapisu do listy subskrybentów, gdzie osoba zapisująca się dobrowolnie i świadomie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, oraz kiedy nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie tego faktu; rozszerzeniem modelu single opt-in jest double opt-in.

Skrzynka odbiorcza

Folder w kliencie poczty, do którego dostarczane są nowe wiadomości e-mail.

Spam

  1. Z prawnego punktu widzenia – niezamówiona korespondencja masowa (Unsolicited Bulk E-mail – UBE); odnosi się do wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną
  2. W potocznym języku – niekiedy określa się tym mianem niechcianą korespondencję masową, nawet mimo uprzedniego wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od danego nadawcy

Spamtrap

Adres e-mail stworzony w celu wykrywania źródeł pochodzenia wiadomości uznanych za spam; adresy takie nie są z reguły widoczne dla przeciętnego użytkownika Internetu, dzięki czemu tylko spamerzy używający specjalnych narzędzi do automatycznego pozyskiwania adresów e-mail mogą wejść w ich posiadanie; w niektórych przypadkach spamptrapami zostają również wygasłe adresy e-mail; każde źródło wysyłające do spamtrapa jest automatycznie blokowane przez ISP.

Spam folder

Folder w kliencie poczty, do którego dostarczane wiadomości e-mail są klasyfikowane przez filtr jako spam.

Split-testing

Testy porównawcze – technika optymalizacji w e-mail marketingu mająca na celu maksymalizację istotnych wskaźników efektywności dla wysłanych wiadomości e-mail (Wskaźnik otwarć, Wskaźnik kliknięć (CTR), Wskaźnik konwersji); polega na wykorzystaniu losowych próbek z listy subskrybentów do wstępnej wysyłki wersji tej samej wiadomości, różniących się istotnymi elementami, takimi jak temat, pole „Od:”, ułożenie elementów graficznych lub konkretnych treści w wiadomości.

Subskrybent

Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

Subskrypcja bez potwierdzenia

Single opt-in – model zapisu do listy subskrybentów, gdzie osoba zapisująca się dobrowolnie i świadomie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, oraz kiedy nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie tego faktu; rozszerzeniem modelu single opt-in jest double opt-in.

Subskrypcja z potwierdzeniem

Double opt-in- model zapisu do listy subskrybentów, wymagający dodatkowego potwierdzenia wyrażonej wcześniej, dobrowolnie i świadomie przez subskrybenta zgody; dodatkowe potwierdzenie uzyskiwane jest poprzez przesłanie na podany adres e-mail wiadomości potwierdzającej chęć subskrypcji, zawierającej link potwierdzający; Podany adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów wyłącznie po kliknięciu w unikalny link potwierdzający. To dodatkowe potwierdzenie weryfikuje jednocześnie, że do listy subskrybentów faktycznie zapisał się właściciel podanego adresu e-mail.

 

Ś

 

Śledzenie kliknięć (ang. click tracking)

Mechanizm umożliwiający rejestrowanie liczby kliknięć w linki zamieszczone w wiadomości e-mail; na podstawie liczby kliknięć wylicza się Wskaźnik kliknięć.

Śledzenie otwarć (ang. open tracking)

Mechanizm umożliwiający rejestrowanie liczby otwarć wysłanych wiadomości e-mail; zliczanie otwarć pozwala oszacować, ile osób przeczytało wysłaną wiadomość e-mail; otwarcie jest zliczane tylko jeśli klient pocztowy odbiorcy wyświetli obrazki znajdujące się w wiadomości; ze względu na to, że nie każdy klient poczty automatycznie pobiera obrazki, nie jest to metoda pozwalająca precyzyjnie określić liczbę osób otwierających wiadomość; przyjmuje się, że liczba osób rzeczywiście otwierających wiadomość e-mail jest wyższa, niż liczba otwarć zarejestrowana na podstawie danych o pobraniu obrazków; wyniki otwarć powinny zatem służyć jedynie jako dane poglądowe i porównawcze; na podstawie liczby otwarć wylicza się Wskaźnik otwarć.

 

T

 

Targetowanie

Kierowanie komunikatu marketingowego do konkretnej grupy osób; z reguły realizowane za pomocą segmentacji listy subskrybentów.

Temat wiadomości e-mail

Tytuł komunikacji e-mail; jest pierwszym, obok Pola „Od:” elementem komunikacji, który widzi odbiorca; powinien być relatywny do zawartości i przykuwać uwagę.

Testy porównawcze (ang. split-testing)

Technika optymalizacji w e-mail marketingu mająca na celu maksymalizację istotnych wskaźników efektywności dla wysłanych wiadomości e-mail (Wskaźnik otwarć, Wskaźnik kliknięć (CTR), Wskaźnik konwersji); polega na wykorzystaniu losowych próbek z listy subskrybentów do wstępnej wysyłki wersji tej samej wiadomości, różniących się istotnymi elementami, takimi jak temat, pole „Od:”, ułożenie elementów graficznych lub konkretnych treści w wiadomości.

Treść dynamiczna (ang. dynamic content)

Zaawansowana metoda różnicowania treści wiadomości e-mail, polegająca na automatycznym wstawianiu do szablonu wiadomości wskazanych fragmentów tekstu, na podstawie wartości określonych cech przypisanych poszczególnym subskrybentom; obok personalizacji i wiadomości automatycznie wyzwalanych jest to kluczowa technologia umożliwiająca indywidualizację.

 

U

 

Unconfirmed opt-in

Subskrypcja bez potwierdzenia – model zapisu do listy subskrybentów, gdzie osoba zapisująca się dobrowolnie i świadomie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, oraz kiedy nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie tego faktu; rozszerzeniem modelu single opt-in jest double opt-in.

Unikalne kliknięcia

Liczba zarejestrowanych przez Usługę kliknięć w linki zamieszczone w wiadomościach e-mail przez unikalnych subskrybentów; jeżeli subskrybent kliknie drugi raz w link w tej samej wiadomość, wskaźnik nie ulegnie zmianie; pomiar realizowany za pomocą mechanizmu śledzenia kliknięć; Zobacz też: klikający.

Unikalne otwarcia

Liczba zarejestrowanych przez Usługę otwarć wiadomości e-mail dokonanych przez unikalnych subskrybentów; jeżeli subskrybent otworzy w kliencie poczty tą samą wiadomość po raz drugi, ten wskaźnik nie ulegnie zmianie; pomiar realizowany za pomocą mechanizmu śledzenia otwarć; zob. też otwarcia.

Usługa

Narzędzie do prowadzenia e-mail marketingu dostępne pod adresem www.expertsender.pl; w ramach usługi Klient może korzystać z więcej niż jednej jdnostki biznesowej.

Usunięcie z listy subskrybentów

Rezygnacja z subskrypcji – wyrażenie przez subskrybenta woli na wypisanie się z listy subskrybentów; realizowane dzięki mechanizmowi opt-out.

Użytkownik

Osoba korzystająca z konta użytkownika w ramach przysługujących jej uprawień.

 

W

 

Wartość życiowa klienta (ang. Lifetime value)

Średni zysk realizowany z każdego z pozyskanych odbiorców e-mail w ciągu danego okresu czasu; wskaźnik ten zmienia się w czasie; rosnący wraz z dobrym stopniem utrzymania subskrybentów; często używa się go w celu przeprowadzenia analiz porównawczych i podjęcia decyzji o kosztach wydatków na pozyskanie nowych klientów.

Wezwanie do działania (ang. CTA – call To action)

Tekst lub plik graficzny, który zawiera w sobie link do dowolnej strony. Może przybrać wybraną formę, a cel stanowi zainteresowanie jak największej ilości odbiorców wiadomości e-mail. Nadawcy wykorzystują ten typ komunikatu do uzyskiwania kliknięć, a w rezultacie przekierowań na wcześniej przygotowane strony do realizacji własnych założeń e-mail marketingu.

White lista

Lista zawierająca zaufanych nadawców, których wiadomości e-mail są akceptowane przez dostawców skrzynek pocztowych; zmniejsza prawdopodobieństwo zablokowania wiadomości lub filtrowania jej do folderu spam.

Wiadomość autoresponder

(inaczej odpowiedź automatyczna):

  1. W e-mail marketingu specjalny rodzaj warunkowej wiadomości e-mail wysyłanej wyłącznie do jednego subskrybenta; wiadomość wysyłana jest natychmiastowo w momencie zapisu lub w określonym czasie od daty zapisu na listę subskrybentów.
  2. Potocznie – autoresponderem są również automatyczne komunikaty o nieobecności odbiorcy wysyłane do nadawcy e-maila

Wiadomość cykliczna

Rodzaj wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie do określonej grupy odbiorców w określonych odstępach czasowych (np. w każdy poniedziałek, lub każdego 15ego dnia miesiąca).

Wiadomość transakcyjna

Specjalny rodzaj automatycznie wyzwalanej (warunkowej) wiadomości e-mail przeznaczonej wyłącznie dla jednego subskrybenta; wiadomość taka z natury powinna przekazywać treść o kluczowej wartości dla subskrybenta, z minimalnym kontekstem marketingowym; przykładem jest e-mail potwierdzający rezerwację hotelową, informacja o wysyłce zakupionego przedmiotu, czy powiadomienie o wygranej aukcji internetowej.

Wiadomość warunkowa (trigger)

Wiadomość automatycznie wyzwalana – rodzaj wiadomości e-mail wysyłanej wyłącznie do jednego subskrybenta, która jest wyzwalana automatycznie z chwilą spełnienia określonego warunku; warunkiem może być np. kliknięcie na odpowiedni link w uprzednio otrzymanej wiadomości, czy też nadejście dnia urodzin subskrybenta, lub wykonanie specyficznej akcji na stronie internetowej – jak opuszczenie koszyka zakupowego; specjalnymi odmianami wiadomości warunkowej są: wiadomość autoresponder i wiadomość transakcyjna.

Wielokrotny autoresponder (ang. multiple autoresponder)

Sekwencja wiadomości typu autoresponder. Sekwencje autoresponderów są najczęściej wykorzystywane, aby powstało wrażenie, że nadawca przypomina się odbiorcy, dosyła mu dodatkowe informacje, pamięta właśnie o nim i zadaje pytania, wciągając go w dyskusję.

Wskaźnik dostarczalności (ang. deliverability rate)

Jeden ze wskaźników efektywności komunikacji e-mailowej; wyliczany jako procentowy stosunek ilości wszystkich dostarczonych wiadomości do wszystkich wiadomości wysłanych.

Wskaźnik kliknięć (ang. CTR – click-through rate)

Jeden ze wskaźników efektywności komunikacji przy użyciu wiadomości e-mail; wyliczany jako procent liczby wszystkich zarejestrowanych kliknięć w stosunku do ilości wiadomości dostarczonych subskrybentom.

Wskaźnik konwersji (ang. conversion rate)

Jeden ze wskaźników efektywności komunikacji przy użyciu wiadomości e-mail; wyliczany, jako procent liczby dokonanych zakupów po kliknięciu w linka wiadomości e-mail w stosunku do liczby tych kliknięć.

Wskaźnik otwarć (ang. open ratio)

Jeden ze wskaźników efektywności komunikacji przy użyciu wiadomości e-mail; wyliczany jako procent liczby zarejestrowanych otwarć w stosunku do ilości wiadomości dostarczonych subskrybentom.

Wskaźnik rezygnacji z subskrypcji

Inaczej wskaźnik rezygnacji z subskrypcji – jeden z negatywnych wskaźników efektywności komunikacji w e-mail marketingu; wyliczany, jako procent liczby usunięć z listy subskrybentów w stosunku do ilości wiadomości dostarczonych subskrybentom.

Wskaźnik skarg (ang. complaint ratio)

Wskaźnik zgłoszeń spam – jeden z negatywnych wskaźników efektywności komunikacji e-mailowej; wyliczany jako procent ilości zgłoszonych jako spam wiadomości w stosunku do ilości wiadomości dostarczonych subskrybentom; zobacz też: Wskaźnik rezygnacji z subskrypcji.

Wskaźnik unikalnych kliknięć (ang. unique click ratio)

Jeden ze wskaźników efektywności komunikacji przy użyciu wiadomości e-mail; wyliczany, jako procent liczby zarejestrowanych unikalnych kliknięć w stosunku do ilości wiadomości dostarczonych subskrybentom.

Wskaźnik unikalnych otwarć (ang. unique opens ratio)

Jeden ze wskaźników efektywności komunikacji przy użyciu wiadomości e-mail; wyliczany jako procent liczby zarejestrowanych unikalnych otwarć w stosunku do ilości wiadomości dostarczonych subskrybentom.

Wskaźnik wypisań

Inaczej wskaźnik rezygnacji z subskrypcji – jeden z negatywnych wskaźników efektywności komunikacji w e-mail marketingu; wyliczany, jako procent liczby usunięć z listy subskrybentów w stosunku do ilości wiadomości dostarczonych subskrybentom.

 

Z

 

Zapis z potwierdzeniem

Model zapisu do listy subskrybentów, wymagający dodatkowego potwierdzenia wyrażonej wcześniej, dobrowolnie i świadomie przez subskrybenta zgody; dodatkowe potwierdzenie uzyskiwane jest poprzez przesłanie na podany adres e-mail wiadomości potwierdzającej chęć subskrypcji, zawierającej link potwierdzający; Podany adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów wyłącznie po kliknięciu w unikalny link potwierdzający. To dodatkowe potwierdzenie weryfikuje jednocześnie, że do listy subskrybentów faktycznie zapisał się właściciel podanego adresu e-mail.

Zgłoszenie wiadomości jako spam (ang. spam complaint)

Mechanizm umożliwiający oznaczenie konkretnych wiadomości w skrzynkach odbiorczych klientów pocztowych i dostawców skrzynek pocztowych, jako spam; najczęściej przycisk oznaczony: “Zgłoś spam”; jego wciśnięcie powoduje przeniesienie e-maila nadawcy do folderu spam, a w niektórych przypadkach wysłanie wiadomości zwrotnej informującej o tym fakcie do usługi, z której korzystał nadawca wiadomości.

Znacznik personalizacji (tag)

Słowo kluczowe, oznaczające określoną cechę subskrybenta, np. adres e-mail, czy datę zapisu;

Zwrotka (ang. bounce)

Informacja wysyłana przez serwer pocztowy odbiorcy o braku możliwości dostarczenia wiadomości; tradycyjnie wyróżnia się dwie kategorie zwrotek: miękkie (soft bounces) i twarde (hard bounces); przykładowymi powodami generowania zwrotek jest przepełnienie skrzynki odbiorcy lub fakt, że konto przestało istnieć.

Zwrotka miękka (ang. soft bounce)

Kategoria zwrotki (bounce), charakteryzująca się tym, że powód niedostarczenia wiadomości jest tymczasowy i wiadomość może zostać dostarczona przy następnej próbie; przykładem może być zwrotka o treści: “Skrzynka pocztowa odbiorcy jest pełna”.

Zwrotka twarda (ang. hard bounce)

Kategoria zwrotki (bounce), charakteryzująca się tym, że powód niedostarczenia wiadomości jest permanentny i nie należy podejmować prób ponownego dostarczenia tej, jak i kolejnych wiadomości na dany adres e-mail; przykładem może być zwrotka o treści: “Użytkownik nie istnieje”.

Zamów spersonalizowane demo
ze specjalistą ExpertSender